JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

23. januar 2021

Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

15. januar ble utkast til ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren ferdigstilt og oversendt Kunnskapsdepartementet (KD) for videre behandling og høringsrunde før den lanseres 1. april i år.

Her kan du lese utkastet til ny digitaliseringsstrategi.

Det mest interessante er kanskje det som står om et utvidet studentbegrep, her blir det ganske konkret: "For å kunne lykkes med målet om livslang læring for alle, er det avgjørende at skillet mellom ordinære og regulære utdanninger og etter- og videreutdanning (EVU) bygges ned." /../ "Videre må utdanningstilbud gjøres digitalt tilgjengelige på en mer fleksibel måte enn i dag, på tvers av målgrupper og behov."

Her ligger det en bra dose sprengstoff. Dvs, dersom en skal bygge ned skillet mellom grunnutdanninger og etter og videreutdanningergår kommer dette med en eneste gang inn mot finansieringsmodellen for høyere utdanning. Denne består av en basisfinanisering (for de studentene institusjonene får som normtall) og en resultatbasert del (for de studentene som tar eksamen). Slik det er i dag opprettes det få studietilbud uten basisfinansiering – med mindre studentene selv betaler (slik de gjør, direkte eller via staten, ved de fleste EVO-tilbud). 

Strategien knyttes til seks innsatsområder. Egentlig ikke så mye nytt her, slik jeg leser dette, men ett og annet å merke seg
 1. Alle kunnskapssøkende i sentrum  – Brukerorientering og livslang læring
  • Visjon
   UH-sektoren har etablert et nært samspill med arbeidslivet og møter kunnskapssøkendes behov for varierte, fleksible og desentraliserte utdanningstilbud tilpasset alle livsfaser.
  • Ambisjoner
   Ved å sette den kunnskapssøkende i sentrum skal digitaliseringen av UH-sektoren bidra til bedre og mer tilpassede utdanningstilbud.
   UH-sektoren skal være attraktiv for studenter i alle livsfaser, og tilby utdanninger som imøtekommer endringer i arbeidslivet og i samfunnet generelt.

 2. Digital kompetanse i alle fag – Fra å bruke til å forstå digital teknologi 
  • Visjon
   Fagene anvender nye innsikter og arbeidsmåter basert på mulighetene i digital teknologi. 
  • Ambisjoner
   Bringe inn digital teknologi og kompetanse på en måte som utvikler fagene og legger til rette for en utforskende problemløsning.
   Fag og digitale ferdigheter læres i et utviklende samspill.

 3. Pedagogisk innovasjon – Mer samskaping av læring 
  • Visjon 
   Høyere utdanning har oppnådd høy kvalitet og større fleksibilitet gjennom bruk av aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer, der digitale muligheter utnyttes. 
  • Ambisjoner
   Kjernen i utdanninger studentenes læring, og digitale verktøy kan være et virkemiddel for å tilrettelegge for bedre læring.
   Alle sider av den utdanningsfaglige kompetansen utvikles for å fremme nytenkning i alle former for undervisning og læring.

 4. Åpen forskning og nye forskningsmuligheter – Forskning og innovasjon for fremtiden 
  • Visjon
   UH-sektoren griper de mulighetene digitaliseringen gir til å fremme åpen forskning og nye forskningsmuligheter. 
  • Ambisjoner
   Digitale teknologier skal bidra til banebrytende forskning, gjennom å utvikle faglig innhold, forskningsmetoder og analyseverktøy på måter som styrker forskningens kvalitet.
   Digitalisering av forskning skal bidra til at nye forskningsmuligheter kan utforskes og nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid styrkes.

 5. Fra data til meningsfull innsikt – Verdiskaping gjennom deling og gjenbruk av data 
  • Visjon
   UH-sektoren deler og gjenbruker data i økende grad, for å styrke forskning, innovasjon og verdiskaping. 
  • Ambisjoner
   Deling av data internt i sektoren, men også på tvers av offentlig og privatsektor, skal bidra til å styrke utdanning og forskning.
   UH-sektoren skal legge til rette for videre bruk av sektorens data, slik at de kan utnyttes bedre til forskning, innovasjon og verdiskaping.

 6. Sammen er vi sterkere – Organisasjon og kultur 
  • Visjon
   UH-sektoren kjennetegnes av en tilpasningsdyktig og samarbeidsorientert kultur som bidrar til å styrke sektorens evne til å løse samfunnsutfordringer. 
  • Ambisjoner
   Digitalisering i UH-sektoren er basert på en tydelig forankring i institusjonene og hos sektorens ledere, og bidrar til å styrke kvaliteten på utdanningstilbud og forskning.
   UH-sektoren deler lærings- og forskningsressurser og bidrar sammen til å øke kvaliteten i forskning og utdanning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket