JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på og med nye kunst- og medieformer. Leder forskergruppen MaTecSus.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

1. juni 2007


27.6.07


"Bønnhørt"


Antallet dokumenter jeg har liggende hos Google Documents begynner å bli såpass stort at jeg senest i går kveld tenkete at nå begynner det å bli litt problematisk å holde oversikten. Med det lukket jeg igjen maskinen, uten å stenge nettleseren, og åpnet den igjen i formiddag. Og med det var grensesnittet for dokumenthåndtering forandret, så absolutt til det bedre. Dermed var det bare å benytte sjansen og dokumentere forandringen (i dag øverst, i går nederst).

Nå har det jo sine sider å ha en mengde dokumenter liggende hos en leverandør som Google. De lagrer jo ikke dokumentene mine for å være snille. Tjenesten har imidlertid funksjoner for deling og samskriving som, så vidt jeg kjenner til, er uovertrufne, og ender dermed opp som et arbeidsverktøy jeg ikke kan la være å bruke.

Håpet er at når Google kommer med en Powerpoint-killer så vil dette være en HTML-løsning ala S5. I dag kan jeg nemlig forfatte en presentasjon i Google Documents for deretter å legge denne direkte inn i Opera, dvs jeg må legge til et lite stilsett, og deretter kjøre en presentasjon i fullskjermsmodus. Dokumentflyt slik jeg vil ha det.

Så får jeg heller leve med at Google indekserer det meste av det jeg holder på med. Det gjør de jo uansett, så lengde det meste av det jeg gjør havner på nett i en eller annen form...

21.6.07


Innlegg på Informatørkonferansen

Det meste av dagen i går tilbrakte jeg på fly, buss og båt. I alt var jeg 14 timer på veien Bergen - Oscarsborg - Bergen. Det hele for å holde et 45 minutters innlegg på årets Informatørkonferanse.

Konferansen er en nasjonal fag- og nettverkssamling for de som jobber med kommunikasjon innen høgskole- og universitetssektoren. Mitt innlegg var først og fremst rettet mot uliek former for brukerskapt innhold, og hvordan dette skaper både utfordringer og ikke minst muligheter for denne sektoren.

"Akademisk apartheid"


Akademisk apartheid er kanskje å ta litt i, men at det dreier seg om et klasseskille er det neppe særlig tvil om, og det er heller ikke vanskelig å si seg enig i at det "er et etisk problem at forskere i den 3. verden ikke får tilgang på kunnskap som forskere i den rike del av verden produserer."

Tilhengere av Open access (OA) arbeider for at det skal være et krav til all offentlig finansiert forskning om at resultatene gjøres tilgjengelig i et åpent system som alle kan ha fri (i betydningen gratis) tilgang til.

I motsatt ende finner vi tidsskriftsforlagenes uakseptable prispolitikk, hvor prisen på vitenskapelige tidsskrift har økt med mer enn 300 prosent i løpet av et drøyt tiår.

Les mer på etikkom.no og openaccess.no.

Forskjell på krigkasting

Om kringkasting på fjernsyn sier kulturministeren dette i papirutgaven av Dagens Næringsliv: "Hvis noen ønsker nyheter om afrikansk politikk anbefaler jeg å bruke internett...". Han er lite fornøyd med RiksTVs håndtering av kanaltilbudet i det kommende digitale bakkenettet.

Kanskje er det den erfaringen som gjør at han nekter NRK DAB-lokomotiv:"- For alle praktiske formål oppfatter jeg det å flytte en radiokanal bort fra FM-nettet som en nedleggelse av kanalen. Det akter jeg ikke å gjøre," sier Giske.

Nå er det ikke Giskes feil at vi må plages med RiksTV, men følgende omskrivning blir for fristene: For alle praktiske formål er det å flytte en fjernsynskanal fra det analoge bakkenettet en nedleggelse av kanalen...

Det er selvsagt å trekke det litt langt, men det virker nesten som om RiksTV jobber hardt for at folk skal skaffe seg satellitt-mottaker når det analoge bakkenettet legges ned.

Oppdatering 22.06.07:
Nåja, det kan være greit å skylde på høyresiden og sentrum, menb Giske og Arbeiderpartiet er kanskje ikke så helt uskyldsrene i denne saken de heller. I dagens Morgenbladet kan du blant annet lese følgende under tittelen "Markeds- kringkastingen":
Tan­ja Storsul, før­s­te­ama­nu­en­sis ved In­sti­tutt for me­di­er og kom­mu­ni­ka­sjon ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, sier norske fjernsynssere kunne fått en helt annen kanalpakke - om det had­de vært po­li­tisk vil­je.
- Men helt fra be­gyn­nel­sen av var det po­li­tisk fler­tall for at mar­ke­det skul­le stå for ut­byg­gin­gen. Kul­tur­ko­mi­te­en slut­tet seg til det­te prin­sip­pet uten dis­sens. For­ri­ge helg sa kul­tur­mi­nis­ter Trond Gis­ke til Af­ten­pos­ten at de rød-grøn­ne par­ti­ene opp­rin­ne­lig øns­ket at sta­ten skul­le byg­ge ut det di­gi­ta­le bak­ke­net­tet. Men i 2002 un­der­teg­net Gis­ke, som sek­re­tær i Kul­tur­ko­mi­te­en, en ny stortingsinnstilling om me­die­po­li­tik­ken. Der gikk man igjen inn for fler­tal­lets inn­stil­ling: Mar­ke­det skul­le stå for ut­byg­gin­gen.
- Ar­bei­der­par­ti­et had­de in­gen al­ter­na­ti­ve for­slag rundt or­ga­ni­se­rin­gen av det di­gi­ta­le bak­ke­net­tet. Det var ikke før i 2004 Gis­ke og Ap om­be­stem­te seg, men da var to­get al­le­re­de gått, sier Storsul.
Rolf Høyer konstaterer at disse handlingene også må sees i lys av et ønske om å sikre NRKs stilling. Så langt synes det imidlertid ikke som om de fører så mye godt med seg. Men kanskje er det godt for noe: Blir RiksTVs tilbud tilstrekkelig dårlig vil det kanskje åpne for aktører som satser på helt andre distribusjonsformer, f eks ren nett-TV, om da ikke pengefolka med Telenor i spissen setter en stopper for det også.

For et lite historisk tilbakeblikk, se også "Prismodell for digital bakkenett" og "Digitalisering og public Service" (begge postet i oktober 2003)
Labels:

Fotoverktøy for Firefox

Dersom du ikke har skaffet deg en skikkelig nettleser ennå er kanskje dette det som skal til for å laste ned Firefox:
 1. Fotofox: This is an all-around photograph uploader that supports several major online photo sites.
 2. AutoSlideshow: This is a pretty cool little extension that allows you to turn all the images on one web page into a slideshow.
 3. Image Zoom: With this extension, you can zoom in or out from any image, even resizing an image to easily fit your screen.
 4. FxIF:With this little puppy you can examine the Exchangeable Image File in any photograph that was taken by a camera which records it (most do).
 5. GMiF: This extension for Firefox embeds Google Maps into any page on Flickr, allowing you to see where a geotagged image was taken.
 6. PictureThis: Highlight any word on a page and this extension will pop up an image related to that word. PictureThis taps into Google Images for the photographs.
 7. Pix2Fone: Ever see a photograph on a web site that you?d love to use as wallpaper for your wireless phone? This extension can make that a pretty easy process.
 8. Gspace: One of the really great things about Google?s Gmail - and there are many great things - is the enormous amount of web space you get? for free.
 9. ShutterStockBar: I don?t sell to Shutterstock so I haven?t used this extension, but it looks great. Essentially it places the number of your current downloads from Shutterstock right in your status bar.
 10. Snipshot: This may be more useful to webmasters than us photographers, but the Snipshot Firefox extension offers pretty easy access to Snipshot?s online image editing software.
10 Best Firefox Extensions for Photographers
Labels:

20.6.07


Telenor forlater NIX

Så rundt kan det formuleres: Telenor tegner samtrafikkavtaler for internettrafikk.
Telenor ønsker å tegne avtaler for samtrafikk med internett- og innholdsleverandører i Norge. Dette vil møte kundenes krav til sikkerhet og skape balanse i kostnadsfordelingen for internettrafikk.
"Balanse".... Sagt med andre ord: Fra nå av gjelder "Cash is King"!

Oppdatering 04.07.07: Dagbladet skriver blant annet dette om konsekvensene av Telenors avgjørelse:

Telenor har over 50 prosent av bredbåndsmarkedet i Norge, og kritikerne hevder nå at de kan bestemme hvilke tjenester deres kunder nå skal få tilgang til.

Utviklingen vi er vitne til nå kan, muligens også på kort sikt, skape store problemer for forbrukerne, ifølge Torgeir Waterhouse, seniorrådgiver ved Forbrukerrådet.
/../
I fjor la Høykom fram rapporten «Åpenhet og nøytralitet i bredbåndsnett», der Waterhouse bidrar med situasjonsanalyse fra forbrukernes ståsted.
I rapporten mener Forbrukerrådet blant annet at «nettnøytralitet dreier seg om hvorvidt forbrukeren eller bredbåndsleverandørene skal bestemme over forbrukerens nettbruk og om Internett fortsatt skal være en arena med mulighet for aktiv deltagelse, fremfor å bli redusert til en markedsplass for kjøp og salg».

15.6.07

Kjip pakke fra RiksTV


RiksTVs Espen Thorsbys gjør jobben sin når han sier følgende til Morgenbladet
- Vi er veldig fornøyde. Vi mener vi har fått med de kanalene folk ser på. Og vi hadde allerede fra starten sagt at vi ønsket en norsk profil. Så har vi samtidig fått dekket inn de fotballigaene som er viktige for oss, og generelt fått en god bredde der vi dekker alle sjangere. Vi har noe å tilby alle.
Sett fra et litt annet hold er denne listen det definitive beviset for at det å la NRK, TV2 og Telenor drifte det digitale bakkenettet. Thorby innleder forsåvidt tilforlatelig, men det han sier videre blir for tungt å svelge:
- Det er administrasjonen i RiksTV alene som har gjort vurderingene av hvilke kanaler som skal med. Dette er ikke formet eller preget av eierne på noen måte. Vi mener kort og godt at kanalene vi nå tilbyr er de beste.
Hadde han bare latt være å si "de beste". Det blir en temmelig drøy påstand gitt at hverken BBC eller SVT er representert.

Ingen stor fare for at TV-tittingen øker etter dette, og det er kanskje like greit.

Oppdatering 17.06.07:
Kulturministeren er heller ikke helt fornøyd:

Giske understreker at det har vært RiksTVs oppgave å lage den pakken som de synes er mest fornuftig. Men at han som kulturminister savner de nordiske allmennkringkasterne.

- Jeg tror den utvekslingen vi har hatt av programmer mellom nordiske land, og da særlig Norge og Sverige, er med på å gi oss mer informasjon, mer kunnskap og mer kultur slik som en allmennkringkaster skal levere.

Han peker på at det ikke er mulig for departementet å ta mer styring.
- Hadde vi bygget ut nettet statlig, slik opposisjonen foreslo da vi satt i opposisjon til Bondevik-regjeringen, så hadde vi hatt mer styring på det. Det var ikke mulig nå, understreker han.

Labels:

13.6.07


(Klima)forskning er en vanskelig øvelse

Havet stiger ikke er tittelen på en tankevekkende kronikk i Forskning.no:
"Hvis naturen ikke stemmer med kartet, er det kartet som gjelder", lyder en gammel vits om de militæres noe virkelighetsfjerne tankesett.

Man kunne betrakte påstandene om at havet stiger på samme måte. Hele påstanden hviler på datamodeller som over hodet ikke stemmer med feltobservasjoner og målinger fra virkelighetens verden.

Vi snakker her om en brytning mellom to ulike fagfelt og deres forskjellige arbeidsmetoder, nemlig meteorologenes arbeid med datamaskiner for å varsle været i øyeblikket, og geologenes feltarbeid for å rekonstruere forandringer over lange tidsperioder."
"Sikker kunnskap" er med andre ord en relativ sak. Noe alle fagfelt trolig gjør lurt i å ha i bakhodet...

Oppdatering 06.07.07:
Mye interessant på Ciceros (Senter for klimaforskning) nettsider.
Labels:

Rimelig snadderfilm

City Of Gods (Cidade De Deus) £5.00
Renaissance (Animated) £5.00
Sin City £5.00
Etter å ha ventet på at Reinessance skal komme på kino gikk jeg lei og bestemte meg for å ty til DVD. Ikke desto mindre var overraskelsen stor når handelkurven blir seende slik ut. Rett hjem i postkassen til 5 Pund pr stk skal det godt gjøres å konkurrere med.
Labels:

12.6.07


1,5 millioner liter årlig

Det slo meg ja, på veien hjem fra Vik i Sogn i forrige uke gjorde jeg meg noen tanker om hvor enormt mye energi som må gå med for å drive en farkost som denne. Fly og biler er nok ille, men hurtigbåter tar trolig kaka.

Hørte nettopp på nyhetene at disse båtene i gjennomsnitt svir av 1,5 millioner liter drivstoff i løpet av et år. Det skulle bli noe i retning av 1.500 tonn!!!

Her bør hydrogendrift eller noe annet lurt være noe å tenke på...

Oppdatering:
Alt er relativt. jeg kom til å tenke på en kamerat som fortalt at flyet han var på svidde av 20 tonn drivstoff mellom Norge og Egypt. Jeg tviler ikke på at det stemmer. Det betyr i tilfelle 40 tonn frem og tilbake, la oss si 300 flydager, hvilket skulle tilsvare 12.000 tonn, for ett eneste fly. En blir svett av mindre, og ikke alt for optimistisk ...
Labels:

"Locative" and "Plateatic" Media

Presentasjon holdt under PlaceME-seminar i Stockholm for noen uker siden. Det er forsåvidt den samme problemstillingen som jeg presenterte ved Medieforskerkonferansen sist høst: forholdet mellom absolutt og relativ posisjon, og hvordan dette kan kobles til en begrepsbruk kjent fra middelalderens teater. Siden sist har jeg fått god hjelp med latinen, og er derfor rimelig sikker på at begrepene er godt forankret språkmessig:

by Séeberger Brothers
Locus "place" from Latin stlocus, "where something is placed", luogo, "place"

Locomotive, locus + motive in loc? movér?, "to change position"

Platea "place", from Latin platea piazza, via larga (broad street)

Forholdet mellom locus og platea har jeg diskutert tidligere, og forhåpentligvis konkretisert ytterligere. Her sakser jeg fra notatene til presentasjonen:
Following this performative tradition I introduce a distinction between two modes of position dependent media: locative media and plateatic media.
 • Locative media is then reserved for media expressions where the positioning of the mediating artefacts are relative to the user's position. Locative media are enabled by a combination of positioning systems, mobile data communications and mobile computing that in combination makes it possible to locate the users and annotate space.
  <
 • Plateatic media is used to describe media expressions where the positioning of a mediating artefact is absolute.
Augmented places :
Virtual space
Locative
Plateatic
Physical space
Locative
------
------
Plateatic
------
------

11.6.07


Løse tanker om brukergeneret innhold

Noen notater med utgangspunkt i tanker tenkt i det "siste"...

Noen betraktninger om hvordan situasjonen for video på nettet ser ut og hvor dette feltet kan tenkes å bevege seg. Brukergenerert innhold har beveget seg et godt stykke i løpet av de siste tre årene: Ikke minst erJumpCut en tjeneste som imponerer, og som tar video på nett noen vesentlige steg videre fra hva tjenester som YouTube kan tilby.


La til noen ekstra klipp i etterkant. Det blir mye biltrafikk dette, men så er jo også det virkeligheten utenfor kontoret :(
Følgende lille sekvens ble satt sammen av fire klipp, filmet med digitalkameraet mitt, tatt ut gjennom vinduet på kontoret. Total produksjonstid rundt fem minutter, pluss opplasting (men den skjedde i bakgrunnen mens jeg forsøkte å gjøre noe nyttig :). Det beste er imidlertid at filmen kan editeres av andre. Klikk "Edit" og test selv.

JumpCut kommer dermed temmelig nær det rammeverket som jeg skisserte for et par år tilbake, og som jeg forsøkte å teoretisere litt rundt.

Åpen kidekode og åpent innhold er ikke alltid like lett å tilpasse seg. Brukergeneret innhold byr på mange muligheter, også for kommersielle aktører, men det gjelder å forstå forskjellene på "fritt", "åpent" og "gratis". At ukommersielle aktører kan bruke noe uten å betale forvirrer ofte de som må betale.

Sosiale nettverk er så mangt, det handler så definitivt om mer enn å ha en profilside på Facebook. Sosiologen Stanley Milgrams fant gjennom sine forsøk ut at det ikke er mer enn 5-7 relasjoner to mennesker, hvor de enn befinner seg. SmallWorld- prosjektet bekrefter Milgrams funn fra 1967. Forsøkene understreker hvor effektive sosiale nettverk er, på samme måte som Mark Granovetters teori om at informasjon spres mest effektivt i sosiale nettverk knyttet sammen med "svake forbindelse" (se tidligere post samt Granovetters artikkel "The Strength of Weak Ties").

Posisjoneringstjenester er et felt som finnes i mange interessante varianter. Også her ser utviklingen ut til å gå raskets der hvor tjenestene åpnes opp for aktiv brukermedvirkning og -utvikling. Ofte er det så enkelt at selv far kan fikse sin "egen" karttjeneste. Så er det da også det Google lever av.

Det at hvermansen med et kan stedfeste informasjon på denne måten er spennende i seg selv. Enda mer spennende blir det dersom man hever blikket og begynner å tenke på alle de tilstøtende anvendelsesområdene.

Mobilitet : Plazes er en av mange tjenester som nå også har blitt mobil. Samtidig kommer Nokia nå med den første telefonen med innebygd GPS - N95. Resten av mobilbeitet vil opplagt følge etter.Dette åpner også for nye muligheter knyttet til "blandingssjangere" som augmented reality og telematisk tilstedværelse. Nå kommer også denne typen teknologi til mobiltelefonen: GeoVector er et eksempel på et system som utnytter GPS og kompass for å synkronisere 3D-grafikk med det brukeren ser.

Når det gjelder rent virtuelle verdener er det mye snakk om World of Warcraft og Second Life. Dette er imidlertid tjenester der et fåtall leverandører kontrollerer de tekniske plattformene. Arts Metaverse er derimot et eksempel på lignende løsninger basert på open-source-plattformen Croquet.

Seminar om "kulturteknikker"

På avslutningsseminaret for prosjektet Kulturteknikker - nye medier som fora for kommunikativ handling presenterte jeg en artikkel med den foreløpige overskriften "Open - versus Restrictive Technologies". Artikkelen tar utgangspunkt i et kapittel i avhandlingen min (fremdeles uferdig :( og bygger videre på de problemstillingene som ble introdusert i "Openness in Communication".

3.6.07


Klare svar om nedlasting

Advokat Espen Tøndel har som spesialområde å forfølge fildelere og pirater. IT-avisen har forelagt ham noen problemstillinger der mange opplagt vil være i tvil, og slår deretter fast at "Det meste er forbudt".
Advokat Tøndel gir klare svar (skjønt alle er ikke like klare) og eksemplifiserer hvorfor det er lett å oppfatte deler av Åndsverkloven som irrelevant i det virkelige liv.

Oppdatering 04.07.07:
EFNs Thomas Gramstad forklarer hvordan Tøndel tar feil.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket