JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

7. september 2010

BergenOpen oppsummert

MediArena, et nytt innovasjonsprosjekt for mediebransjen i bergensregionen, inviterte sammen med Infomedia (UiB) til seminaret “Bergen Open”.

Oppsummert på Twitter.

Dette er min oppsummering av innleggene. Ikke akkurat "strukturerte data", men i det minste noenlunde strukturert :)

En naturlig intrododuksjon:

Data Driven Journalism – Telling Stories Online

Anders Waage Nilsen

 • Datadrevet innhold - innholdsdrevne data
 • Bergen har tunge miljøer knyttet til sterke teknologiaktører og sterke redaksjonelle miljøer.
 • Hva mangler? - teknologi, samhandling, evne til samarbeid
 • Fokusere på barrierer for samhandling og potensiale for samarbeid
 • Utvikling av kommersieialiserbar mellomvare
 • utvikling av nye forretningskonsepter
 • kompetanse-, forsknings- og utdanningsinitiativ, er noe av det man håper kan komme ut av prosjektet

Anders Brenna

 • viser til beautifulpeople.com - påstand “Nettsted har avvist 1,8 millioner «stygge» personer” (blant annet via NRK)
 • sjekket den gang via via Alexa.com

  Ville nå sjekket ved hjelp av
  WolframAlpha
  Kommentar (litt på siden): en gammel “læresetning” sier at en ikke skal sjekke i hjel en god sak :)
 • Datastøttet journalistikk
 • dreier seg om å finne redaksjonelt relevante faktaopplysninger der man lar datamaskiner gjøre rutinearbeidet.
 • Bruker fornyingsminister Rigmor Aasrud som eksempel
 • Gravemaskinen.no
 • wikileaks, pressemeldinger

Tor Olav Mærseth (BT)

 • Case knyttet til trafikkulykker. Hentet inn tallene for hele landet.
 • Kan fremdeles være vanskelig å få ut data
 • Kvaliteten på råmaterialet. 13.000 oppslag som måtte "renses" før datene kunne brukes.
 • Det offentlige benytter fremdeles to former for kartreferanser.
 • Høyere datakompetanse hos unge journalister.
 • Ønskeliste
 • mer kompetanse hos alle de som arbeider med data.
 • standardiserte dataformater på tvers av etater og organisasjoner

Sverre Lunde-Danbolt (Fornyingsdepartementet)

 • demokrati
 • effektiv forvaltning
 • Næringsutvikling
 • Tilgang til dokumenter
 • Maskinlesbare formater
 • Journalistikk favner både over næringspotensiale og åpenhet
 • svært kort historie medfører at man har kommet kort i forhold til å forstå og konseptualisere bruken av data. (denne påstanden ble i og for seg motsagt fra salen, hvor det ble påpekt at det er blitt jobbet med tanke på åpne data og datautveksling i flere tiår)
 • Enorme mengder data i offentlig sektor
 • Utfordring knyttet til www.idrettsanlegg.no : CSV-fil med oversikt over alle idrettsanlegg i Norge. Hva kan man bruke dette til?
 • trenger gode eksempler på hva en kan gjøre med disse dataene

Olav Anders Øvrebø

 • To faser: fra tilgang for meg (tradisjonell research - mye er allerede tilgjengelig) til data tilgjengelig for oss
 • selv om et datasett er mulig å få ut betyr det ikke at de finnes i tilgjengelige formater
 • Fase 2: tilgang for oss
 • viktig å dele kunnskap og erfaringer om hvordan man får tak i data og bearbeider disse
 • viser til NRK "Databasejakt med Wikileaks"
 • sammen definere beeste praksis
 • Det aller beste ville vært om de som bearbeider data igjen deler dette med andre

Erik Bugge (Essens)

 • representantenes aktivitet
 • oppdateres kontinuerlig - flere hundre tusen informasjonsenheter behandles for å lage fremstillingen
 • Totalt åtte aviser innenfor Edda-media benytter i dag systemet
 • API åpner for enkel gjenbruk
 • Polaris media benytter det samme APIet
 • Polaris ønsket et tillegg som fanget opp representantenes aktivitet i sosiale medier
 • vanlig feil at man opplever feil i datagrunnlaget
 • viser til Maktbasen, som nå er under oppdatering.
 • baserer seg på en engangsimport av data, noe som medfører begrenset holdbarhet.
 • må bli flinkere på gjenbruk og deling, for å rettferdiggjøre investeringene.

Plenumssamtale ledet av Bente Kalsnes

 • Viktig å få lagt ut data, men det fungerer gjerne slik at man først ser behovet i det man sitter med en konkret journalistisk case.
 • utfordring knyttet til at det offentlige sitter på enorme mengder data. Må prioritere hva man tilgjengeliggjør først.
 • stor innovasjon knyttet til mashups. kan Se en tilsvarende utvikling dersom man deler data.
 • Hva må til for å heve kompetansenivået?
 • må angripe dette fra flere hold. de som jobber med datasiden må kunne er om journalistikk, og journalistene må forstå mer av databehandling.
 • Er kompetansen tilgjengelig i arbeidsmarkedet. BT mener at den er det, og at det blir bedre.
 • Norge henger langt etter. Bør samle ressursene innenlands, men også være åpen og søke samarbeid utenfor landegrensene.
 • En del verktøy møter problemer i forhold til norsk tegnsett. kan imidlertid hente inspirasjon fra utlandet.
 • Datastøttet journalistikk handler om å gjøre oppgaver mer effektivt. De som får mye gjort vil medføre at andre vil lære og benytte lignende metoder
 • Datastøttet journalistikk vs kildejournalistikk - kan det medføre en sterkere objektivitet?
 • det er tre typer journalister: de som kan matte og de som ikke kan det :)

Monica Hannestad (Design region Bergen)

 • sterk designtradisjon i andre nordiske land
 • drb.no
 • viser til RAFF design 2010http://www.raffdesign.no/
 • påpeker mulighetene i å jobbe med brukergrensesnitt. dette må komme med fra begynnelsen av et prosjekt. ta hensyn til hvem som skal bruke en løsning og hva de skal bruke dem til.
 • viser til film fra BUG (som ikke ligger på nett) og Gosus produksjonsdesign gjort for Eurovision Song Contest http://www.gosu.no/#/Project/136

Jostein Ryssevik (ideas2eveidence)

 • mulighetene for å skape engasjement gjennom interaksjon er for dårlig utnyttet
 • God datavisualisering krever et miljø med sammensatt kompetanse. Programmering, interaksjonsdesign, journalistikk og visualisering mm
 • viktig med mettode- og analysekunnskap. Å evne å behandle et statistisk materiale for ulike bruksmåter.
 • betydelige kostnader knyttet til mye skreddersøm. samtidig finnes det standardverktøy som kan brukes for små prosjekter

Samtale ledet av Rune Smistad

 • Utdanningene må sette tverrfaglighet og anerkjennelse av dette på timeplanen.
 • Å kombinere kompetanse innad i et avishus er en utfordring. viktig å være åpen for andres kompetanse.
 • Finnes det et område hvor en kan komme i gang med et prøveprosjekt.
 • all kompetanse finnes, men er ikke samlet. Trenger ikke å sitte og vente på at mer data skal bli offentlige.finnes allerede mye som kan brukes.
 • Trenger et prosjekt med et klart definert mål.
 • Viktig å tenke gjenbruk, slik at en kan benytte løsninger på tvers av prosjekter.
 • Det vil ta lang tid å bygge opp et miljø ala NYT. Bør "plukke lavthengende frukter". Viser til hvordan sportsdata visualiseres i Norge. finnes knapt noen gode visualiseringer av dette.
 • Bergen designråd venter på en klar oppdragsgiver, bestiller og noe som kan betale.
 • Finnes det muligheter knyttet til en statlig bestiller.
 • BT kunne vært en kjøper av et rammeverk. Mindre interessant dersom en utvikler med tanke på enkeltprosjekter
 • Kost-nytte er den største barrièren. betalingsvilligheten er ikke veldig stor i dagens mediemarked.
 • Representant fra BTO viser til at det er mulig å koble inn innovasjonsmidler, slik at en kan få en grunnfinansiering på plass med tanke på en utvikling av et rammeverk.
 • samspill samfunnsliv- akademia- næringsliv. Skal en få til en fungerende klynge må alle disse tre områdene involveres.

Knut Skjåk (NSD)

 • Forskningsdata på nett. I all hovedsak kvantitative data
 • NSD skal gjøre data tilgjengelig, men innenfor de grensen som jus og personvern setter
 • Benytter et system som kalles Nestar for tilgjengeliggjøring. Den primære målgruppen er forskere og studenter.
 • Alt for liten kontakt mellom forskere og media.
 • Eksempler på bruk av NSDs onlinedata
 • presenterer statiske grafer
 • Kyrkjegang utan stolpar - Vårt land
 • Nordmenn på europabunnen i kirkegang. Tekstlig presentasjon av de samme nøkkeltallene som i The uuardian.
 • Gjenbruk i Stavanger aftenblad
 • nordmenn det folkeslaget som stoler mest på andre mennesker
 • lager en sak som tar opp spørsmål om sosial mobilitet. I sør-europa har den sosaiel mobiliteten stoppet opp.
 • artikkelen mangler fullstendig en grafisk visualisering.

Randi Taxt (UBB)

 • internasjonale forskningsbiblioteker arbeider stadig mer med tilgjengeliggjøring av data
 • Jan Brase "3 layers data infrastructure"
  http://www.janbrase.de/
 • Grind.no - kunnskapsportal for kultur og natur på Vestlandethttp://www.grind.no/
 • utgangspunkt er veibøkene på nett + boka om Folgefonna
 • enormt tilfang av innhold, men en utfordring å tilrettelegge dette
 • har i dag en prototype basert på skannende artikler fra verkene
 • inviteter til samarbeid om utnytting av disse dataene
 • UiB tar ansvar for tilgjengeliggjøring av datene, men trenger eksterne midler og samarbeidspartenere som kan lage applikasjoner på toppen av dette

Diskusjon ledet av Dag Elgesem

 • bedre tilgang til data gir bedre journalistikk
 • Forskere kan ha en egeninteresse av å holde på data. Det er et offentlig ansvar å pålegge de som får forskningsmidler en plan for offentliggjøring av disse.
 • Kostnad ved tilgjengeliggjøring. Det er derfor viktig at offentlige aktører tar grunnkostnadene..
 • Gode data koster alltid penger. Offentlig finansiering er det mest nærliggende.
 • sammenstilling av data kan gi ny kunnskap, noe man trolig vil se mye mer av i fremtiden.
 • Problemstillinger knyttet til kommersielle anvendelser. Ui vil neppe komme til å ta seg betalt for tilgang til forskningsdata. Behovet er knyttet til samarbeid om visualisering og videre tilrettelegging

Johannes Wehner

 • Information.dk har 217.000 sider og benytter Drupal, siden 2007
 • artikler har blitt tagget med i alt 12.000 forskjellige tagger. Fungerte i og for seg brukbart, men kom på et tidspunkt over Open Calais - et system som strukturerer fritekst. Mener at dette prosjektet vil få svært stor betydning for hvordan online-kommuniksjon vil utvikle seg. Fungerer foreløpig ikke for alle språk.http://www.opencalais.com/
 • ønsket å lage noe tilsvarende Calais for eget formål, og dansk språk.
 • Viser presentasjon av "Norge" - siste artikler, syndikert innhold, relaterte emner i hver sin kolonnehttp://www.information.dk/verden/europa/norge
 • tagger i tre kategorier: personer. organisasjoner, steder. Kan bruke dette til å lage semantiske URLer
 • "Hierarkisk helvete"
 • løsningen er å kutte ut hierarkiet, men føye til metadata, eventuelt i form av flere kategorier
 • Autotagging
 • CST (det danske senter for språkteknologi) forslå en for kompleks metode. Gikk derfor vekk fra Natural Language Processing og POS-tagging. En enklere løsning basert på sannsynlige kandidater, der innholdet i en artikkel sjekkes opp mot en eksisterende database. Kan være mer enn tusen dattabasespørringer per artikkel.
 • Utfordringer knyttet til flertydighet. F eks Paris, Venstre
 • Utfordringer knyttet til å vurdere relevans
 • Global Linked Data Primary Key
 • dbpedia er et prosjekt som forsøker å lage strukturerte data med utgangspunkt i Wikipedia.http://dbpedia.org/About
 • bruke eksterne data til å berike og fitrere eget innhold

Yngve Ødegård (Texturgy)

 • trekker ut entiteter(personer, organsiasjoner mm), termer (sykdommer, positive og negative ord, hendelser mm), relasjoner (person-organisasjon, person-stilling, organisasjon-ansatte etc) og tagger (politikk, finans, kultur mm)http://www.texturgy.com/
 • Bruksområder
 • tagging og organisering av innhold
 • linking av data
 • oppdage kopi/plagiering
 • Semantisk søk og navigasjon
 • Nevner Googles kjøp av Metaweb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket